Inżynieria biomateriałów

Realizowane w ramach specjalności treści kształcenia zorientowane są na specyfikę biomateriałów do zastosowań w medycynie. Wymusza to kształcenie wysoko wyspecjalizowanej kadry pracowniczej, naukowej i technicznej, zajmującej się projektowaniem, modelowaniem, badaniem właściwości i struktury, wprowadzaniem na rynek biomateriałów. Absolwent tej specjalności wypełnia istniejącą na rynku lukę pomiędzy producentami biomateriałów, a lekarzami stosującymi te materiały w praktyce.

Perspektywy zawodowe:

  • praca w przedsiębiorstwach przemysłowych wytwarzających, przetwarzających lub stosujących biomateriały
  • praca w małych i średnich jednostkach gospodarczych, w tym w przedsiębiorstwach obrotu biomateriałami i aparaturą do ich badania
  • praca w biurach projektowych i doradczych oraz instytucjach tworzących i eksploatujących komputerowe systemy informatyczne stosowane w projektowaniu biomateriałów oraz inżynierii biomedycznej