Aparatura medyczna

aparatura_medyczna

Najczęściej wykorzystywane w medycynie urządzenia to:

  • Ultrasonograf
  • Kardiotokograf
  • Aparat RTG
  • Aparat EKG
  • Tomograf
  • Aparat EEG
  • Monitor pacjenta
  • Defibrylator

Ultrasonograf

Ultrasonografia ( USG ) jest to nieinwazyjna, atraumatyczna metoda diagnostyczna, pozwalająca na uzyskanie obrazu przekroju badanego obiektu. Metoda ta wykorzystuje zjawisko rozchodzenia się, rozpraszania oraz odbicia fali ultradźwiękowej na granicy ośrodków, przy założeniu stałej prędkości fali w różnych tkankach równej 1540 m/s. W ultrasonografii medycznej wykorzystywane są częstotliwości z zakresu ok. 2-50 MHz. Fala ultradźwiękowa najczęściej generowana jest oraz przetwarzana w impulsy elektryczne przy użyciu zjawiska piezoelektrycznego (opisanego przez braci Curie na przełomie lat 1880-1881). Pierwsze doświadczenia nad wykorzystaniem ultrasonografii w diagnostyce prowadzone były w trakcie i zaraz po II wojnie światowej, a ultrasonografy wprowadzone zostały do szpitali na przełomie lat 60. i 70. XX wieku (jednym z pierwszych klinicznych zastosowań była diagnostyka płodu).

Kardiotokograf

Kardiotokografia (KTG)   jest to monitorowanie akcji serca płodu wraz z jednoczasowym zapisem czynności skurczowej mięśnia macicy. Badanie to przeprowadzane jest w ramach intensywnej opieki przedporodowej. Pozwala wcześnie wykryć sytuacje zagrożenia życia płodu. W skład kardiotokografii wchodzi:

  • tokografia – rejestracja czynności skurczowej macicy, która może odbywać się poprzez czujnik zewnętrzny umieszczony na brzuchu ciężarnej lub poprzez rejestrację zmiany ciśnienia wewnątrz jamy macicy, mierzonego przy pomocy cewnika
  • kardiografia – ciągła rejestracja akcji serca płodu przy pomocy elektrokardiografu lub ultrasonograficznej sondy określające czynność skurczowo-rozkurczową serca przy wykorzystaniu efektu Dopplera

Aparat RTG

RTG - technika obrazowania wykorzystująca promieniowanie rentgenowskie (promieniowanie X). Często stosowana w medycynie, głównie w diagnostyce układu kostnego. W metodzie tej wykorzystane jest zjawisko różnego pochłaniania promieniowania rentgenowskiego przez różne tkanki ciała. Szczególnie duża różnica jest między pochłanianiem tkanek miękkich i kości. Przechodzące przez ciało promieniowanie powoduje zaczernienie kliszy fotograficznej w stopniu zależnym od natężenia tego promieniowania. Tkanka kostna wykazuje znacznie większą zdolność absorpcji (pochłaniania) promieniowania niż otaczające ją tkanki miękkie, dzięki czemu widoczna jest na kliszy jako miejsce niezaczernione.  Promieniowanie jonizujące, jakim jest promieniowanie rentgenowskie, ulega rozproszeniu comptonowskiemu. Zjawisko to zmniejsza kontrast obrazu, zacierając granicę między tkanką miękką a kością.

Badań rtg nie można stosować do diagnostyki tkanek miękkich ze względu na zbyt małe różnice ich współczynników absorpcji. W celu lepszego zobrazowania niektórych struktur stosuje się środki kontrastujące, popularnie zwane kontrastami. Badania rentgenowskie nie są obojętne dla zdrowia, ponieważ ok. 99% promieniowania jest pochłaniane przez organizm. Dlatego też ogranicza się je do minimum, stosując coraz częściej nowocześniejsze metody diagnostyki, które są bardziej dokładne i - co najważniejsze - bardziej bezpieczne dla pacjenta.

Aparat EKG

Elektrokardiogram zwykle nazywany EKG jest to zarejestrowana elektryczna aktywność serca przy pomocy elektrod zamocowanych na skórze klatki piersiowej. Badanie EKG pozwala na ocenę rytmu i częstości pracy serca oraz umożliwia wykrycie uszkodzenia mięśnia sercowego u osób które przeszły lub właśnie przechodzą zawał serca. Na podstawie zapisu EKG można również ocenić wielkość komór serca.
Badanie EKG może być wykonane w gabinecie lekarskim, w przychodni albo przy łóżku chorego. W czasie badania pacjent ułożony jest w pozycji leżącej z odkrytymi kończynami i klatką piersiową. Elektrody przymocowuje się na kończynach górnych i dolnych oraz klatce piersiowej przy pomocy specjalnych uchwytów lub przyssawek. Żel którym smaruje się skórę przed założeniem elektrod zwiększa przewodzenie pobudzeń elektrycznych. Podczas badania należy pozostać w bezruchu, ponieważ skurcze mięśni zaburzają zapis. Wynik jest w postaci graficznego wykresu, który następnie jest interpretowany przez lekarza. Całe badanie trwa około 5-10 minut.

EKG jest badaniem nieinwazyjnym czyli nienaruszającym tkanek ciała. Jest badaniem bezbolesnym i nie związanym z żadnym ryzykiem dla pacjenta. Nie wymaga specjalnego przygotowania lub opieki po wykonanym badaniu.

EKG może dostarczyć danych dotyczących rytmu i częstości pracy serca. Prawidłowo serce powinno kurczyć się z częstością pomiędzy 60 a 100 uderzeń na minutę. Zaburzenia rytmu serca uwidocznione w EKG wskazują na złe funkcjonowanie układu przewodzącego serca lub zaburzenie jonowe. Jeżeli przebyłeś zawał serca, EKG pomoże ocenić rozległość i umiejscowienie uszkodzenia mięśnia sercowego. Powiększenie komór serca na skutek zbyt dużego obciążenia , jest również widoczne w badaniu EKG.

Tomograf

Tomograf to przyrząd służący do otrzymywania obrazów przekrojów poprzecznych organizmów żywych. Zasada działania tomografu polega na skanowaniu ciała dwiema przecinającymi się wiązkami i komputerowej rekonstrukcji rozkładu absorbenta w badanym ciele.
Ze względu na rodzaj wykorzystanego zjawiska fizycznego rozróżnia się tomografy rentgenowskie, w których organizm prześwietlany jest wiązkami promieniowania rentgenowskiego, a otrzymywany obraz odzwierciedla głównie rozmieszczenie tkanek twardych (tomografia) oraz tomograf NMR (jądrowy rezonans magnetyczny), w których organizm umieszczony jest w silnym polu magnetycznym i przenikają go wiązki fal radiowych, a badany sygnał, pochodzący z jądrowego rezonansu magnetycznego, obrazuje rozmieszczenie wody.

Aparat EEG

Elektroencefalografia (EEG) - nieinwazyjna metoda diagnostyczna służąca do badania bioelektrycznej czynności mózgu za pomocą elektroencefalografu. Badanie polega na odpowiednim rozmieszczeniu na powierzchni skóry czaszki elektrod, które rejestrują zmiany potencjału elektrycznego na powierzchni skóry, pochodzące od aktywności neuronów kory mózgowej i po odpowiednim ich wzmocnieniu tworzą z nich zapis - elektroencefalogram. Jeśli elektrody umieści się bezpośrednio na korze mózgu (np. podczas operacji) badanie nosi nazwę elektrokortykografii (ECoG).

Monitor pacjenta

Monitor pacjenta to urządzenie, które pomaga mierzyć podstawowe funkcje pacjenta, takie, jak: oddychanie, temperatura, EKG, NBP (bezinwazyjny pomiar ciśnienia krwi), SPO2 (pulsoksymetra), opcję inwazyjnego pomiaru ciśnienia oraz kapnografii. Najnowsze monitory pacjenta wyświetlają informację na wysokiej jakości wyświetlaczach LCD – najczęściej wielkości około 10 cali. Wyniki poza odczytywaniem ich na monitorze, można również drukować. Do urządzenia podłączona jest zazwyczaj drukarka lub jest ona wbudowana bezpośrednio w jego obudowę. Monitor pacjenta może niekiedy również kontrolować parametry życiowe kilku pacjentów. Niekiedy urządzenie posiada również wbudowany system alarmujący, informujący o zagrożeniu życia chorego.
Wśród urządzeń mających za zadanie monitorowanie pacjentów znajdziemy również przenośny monitor pacjenta. Konstrukcja takiego typu produktu jest lekka i kompaktowa. Może z powodzeniem być przenoszona z miejsce na miejsce. Urządzenie tego typu wykorzystuje się zarówno w przypadku dzieci, dorosłych, jak i noworodków.

Defibrylator

Defibrylator oddziałuje na mięsień sercowy prądem stałym o odpowiednio dużej energii (wyrażanej w dżulach). Celem defibrylacji jest wytłumienie chaotycznych impulsów elektrycznych, które przepływają przez serce i umożliwienie mu powrotu do normalnej, regularnej pracy. Ze względu na kształt fali energii dostarczanej przez defibrylator wyróżnia się defibrylatory jednofazowe oraz dwufazowe. Zgodnie z wytycznymi Europejskiej Rady Resuscytacji z roku 2005 dotyczącymi strategii defibrylacji, zalecana początkowa energia defibrylatorów dwufazowych wynosi 150-200J, natomiast zalecana energia drugiego i kolejnych wyładowań wynosi 150-360J.